Aj SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

16.09.2013 21:03

 

04.09.2013

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012, aby nezabudli ani na svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Ak má samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nie je doposiaľ povinne poistená, predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012 a jej príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) za rok 2012 sú vyššie ako 4 716,00 eur, povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a teda povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie ako samostatne zárobkovo činná osoba jej vznikne 1. októbra 2013. Táto osoba má povinnosť sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne na tlačive Registračný list FO najneskôr do 9. októbra 2013 a prvýkrát poistné na sociálne poistenie zaplatiť za október 2013 v lehote splatnosti do 8. novembra 2013 na účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v správnej výške a so správnymi identifikačnými symbolmi.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je aj v súčasnosti povinne poistená a má za rok 2012 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a jej príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2012 sú vyššie ako 4 716,00 eur, začne platiť poistné z „nového“ vymeriavacieho základu počnúc obdobím október 2013, ktoré je splatné 8. novembra 2013. V tejto súvislosti upozorňujeme na potrebu zmeny trvalého príkazu v banke.

Pomôcť pri výpočte sumy poistného môže poistencom webová kalkulačka na výpočet poistného, poradiť sa môžu aj v pobočkách Sociálnej poisťovne. Poistné môžu SZČO platiť bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pobočkách.