Oznámenie k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

16.09.2013 21:06

2013_06_25_zanik_dzmv.pdf (133675)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Oznámenie
k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel


Podľa § 89 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňová
povinnosť k dani z motorových vozidiel zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na
podnikanie.
Pri určení dňa, kedy došlo k zániku daňovej povinnosti, je potrebné vychádzať
z predmetu dane z motorových vozidiel, ktorým je vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je
evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. V nadväznosti na pojmové
znaky podnikania, ktorým je okrem iného aj sústavnosť (úmysel podnikateľa vykonávať túto
činnosť opakovane), podnikateľská činnosť daňovníka nezaniká, ale naďalej trvá, v prípade
prerušenia činnosti z dôvodu:
- sezónnej práce podnikateľa,
- práceneschopnosti,
- nedostatku pracovných príležitostí,
- z dôvodu voľných dní (sobota, nedeľa, sviatok).
Počas uvedeného prerušenia činnosti, aj keď sú vozidlá nevyužité, je naplnený predmet dane
z motorových vozidiel a daňová povinnosť nezaniká.
Ak vozidlo bolo predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník
zaplatí daň za celý kalendárny rok vo výške ročnej sadzby dane v súlade so všeobecne
záväzným nariadením príslušného vyššieho územného celku.
Vypracovalo : Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor podpory a služieb pre verejnosť

Jún 2013