Pri nároku na nemocenskú dávku bude SP spätne skúmať iba päťročné obdobie

29.10.2013 19:31

Pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky v prípade povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb je jednou z podmienok zaplatenie poistného za stanovené obdobie, v zákonom stanovenej výške a v zákonom stanovenej lehote. V prípade, že týmto osobám vznikne dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, Sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2014 skúmať, či táto osoba má riadne zaplatené poistné na nemocenské poistenie najviac za posledných 5 rokov.

Do 31. decembra 2013 Sociálna poisťovňa na účely nároku na nemocenské dávky sleduje, či SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba zaplatila poistné na nemocenské poistenie za posledných 10 rokov. Obdobie, za ktoré sa skúma zaplatenie poistného na nemocenské poistenie na účely nemocenských dávok skrátila novela zákona o sociálnom poistení schválená Národnou radou SR platná od 1. januára 2014.