Upozornenie na dodržiavanie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

09.09.2013 10:54

Na koho sa zákon vzťahuje
Na ktoré prípady sa vzťahujú výnimky zo zákona
Ako definuje zákon platbu v hotovosti
Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti
Ako sa postupuje v prípade, ak sa platba vykonáva vkladom bankoviek alebo mincí na bankový účet prijímateľa, poštovou poukážkou alebo pri prevzatí tovaru na dobierku
Ako sa postupuje v prípade, ak je odovzdávajúci zastupovaný inou osobou
Ako sa postupuje v prípade, ak platba prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa
Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v zahraničí
Aké sankcie sa uložia pri porušení zákazu platby v hotovosti
Ako sa postupuje pri platbe v hotovosti dohodnutej ešte pred 1.1.2013

Na koho sa zákon vzťahuje
1) Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) zakazuje vykonávať platby v hotovosti, ak platba prevyšuje 5 000 eur, medzi:
- fyzickými osobami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť,
- fyzickou osobou vykonávajúcou podnikateľskú činnosť a právnickou osobou,
- fyzickou osobou vykonávajúcou podnikateľskú činnosť a fyzickou osobou nepodnikateľom,
- fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou,
- právnickými osobami.

2) Zákon zakazuje vykonávať aj platby v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, ak platba v hotovosti prevyšuje 15 000 eur.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone. Zákaz sa vzťahuje aj na platby podliehajúce evidencii v elektronickej registračnej pokladnici.

Príklad č. 1
Fyzická osoba podnikateľ predá osobné motorové vozidlo fyzickej osobe nepodnikateľovi v kúpnej cene 5 600 eur.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo predávajúci je podnikateľom.

Príklad č. 2
Fyzická osoba nepodnikateľ predá osobné motorové vozidlo fyzickej osobe nepodnikateľovi v kúpnej cene 6 000 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože nepresahuje sumu 15 000 eur.

Skok nahor

Na ktoré prípady sa vzťahujú výnimky zo zákona
Zákon presne vymedzuje výnimky, v ktorých prípadoch sa môže vykonať platba v hotovosti presahujúca stanovený limit. Ide o tieto prípady:
- pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, (vloženie hotovosti na účet, výber hotovosti z účtu, zloženie hotovosti k hotovostnému prevodu alebo vyplatenie hotovosti v dôsledku hotovostného prevodu)
- pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti
- pri spracovávaní bankoviek a mincí
- pri preprave bankoviek a mincí
- pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí, vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska
- pri správe daní
- v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov
- v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadne situácie
- v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia
- v cudzine, ak platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia SR so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov SR, so zabezpečovaním plnenia úloh MV SR pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo ak právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti
- pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov)
- pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu (zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
- pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou
- v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností (podľa zákona č. 15/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
- odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis, a to:
- zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 527/2002 Z. z. (§ 14) o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Príklad č. 3
Zamestnávateľ vypláca svojmu zamestnancovi odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru v sume 6 000 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože sa jedná o plnenie vyplývajúce zo Zákonníka práce, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 4
Fyzická osoba vkladá do úschovy notárovi peniaze za účelom ich vydania určitému príjemcovi v sume 8 000 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti i napriek tomu, že notár je osobou vykonávajúcou samostatne zárobkovú činnosť, lebo sa jedná o plnenie, na ktoré sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 5
Podnikateľ pri dražbe v rámci daňovej exekúcie vydraží nehnuteľnosť za sumu 54 000 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože ide o plnenie, ktoré je zaradené medzi výnimky zo zákona.

Skok nahor

Ako definuje zákon platbu v hotovosti
Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.
Upozornenie: Platbou v hotovosti sa rozumie akékoľvek odovzdanie bankoviek a mincí bez ohľadu na právny dôvod tejto platby.

Príklad č. 6
Fyzická osoba nepodnikateľ poskytne pôžičku fyzickej osobe podnikateľovi v sume 10 000 eur.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo príjemcom je podnikateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje limit 5 000 eur.

Príklad č. 7
Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR vypláca podiely na zisku jednej FO v sume 2 500 eur a druhej FO v sume 7 500 eur.
V prvom prípade môže byť platba vykonaná v hotovosti, pretože nepresahuje sumu 5 000 eur. V druhom prípade musí byť platba vykonaná bezhotovostným spôsobom.

Príklad č. 8
Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR poskytne svojmu spoločníkovi – fyzickej osobe pôžičku v sume 6 000 eur.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo poskytovateľ pôžičky je podnikateľský subjekt a suma prevyšuje 5 000 eur.

Príklad č. 9
Obchodná spoločnosť so sídlom na území SR vracia pôžičku fyzickej osobe v sume 4 900 eur + úrok z tejto pôžičky v sume 490 eur.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo celková hodnota platby prevyšuje 5 000 eur.

Príklad č. 10
Spoločník spoločnosti – fyzická osoba nepodnikateľ vkladá pri založení spoločnosti vklad do základného imania v sume 6 000 eur. Vklad je odovzdaný správcovi vkladu, ktorým je fyzická osoba podnikateľ.
Platba nemôže byť uhradená v hotovosti, pretože príjemcom vkladu je podnikateľský subjekt.
Čo sa týka limitu platby, tento vyplýva v závislosti od typu spoločníka – či sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa, podnikateľa alebo o právnickú osobu, a tiež od toho, kto je správcom vkladu – či fyzická osoba nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt.

Príklad č. 11
Spoločník spoločnosti s r.o. poskytne tejto spoločnosti pôžičku, dar alebo peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie spoločnosti v sume 5 100 eur.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti do pokladne spoločnosti, pretože suma prevyšuje 5000 eur.

Príklad č. 12
Autobazár predá zákazníkovi motorové vozidlo v sume 5 400 eur. V rámci akcie poskytne zľavu na vozidlo vo výške 10 %, t.j. 540 eur. Kúpna cena vozidla tak predstavuje 4 860 eur.
Zákazník môže za vozidlo zaplatiť aj v hotovosti, lebo suma platby nepresahuje sumu 5000 eur.

Príklad č. 13
Podnikateľ vykoná v priebehu mesiaca 6 samostatných nákupov tovaru od jedného dodávateľa v hodnote 1 000 eur za jeden nákup. Každý nákup je uzatvorený a vyfakturovaný samostatne. Podnikateľ chce uhradiť všetky faktúry za nákup v sume 6 000 eur naraz v hotovosti .
Platba nemôže byť vykonaná naraz v hotovosti, pretože nemôže dôjsť k odovzdaniu bankoviek a mincí prevyšujúcich sumu 5 000 eur.

Skok nahor

Ako sa posudzuje hodnota platby v hotovosti
Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
To znamená, že ak bude uzatvorená medzi obchodnými partnermi zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení prevyšujúca 5 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť odovzdaná a prijatá v hotovosti, ani záloha alebo preddavok.

Príklad č. 14
Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 7 000 eur. Túto platbu chce uhradiť v dvoch splátkach po 3 500 eur.
Keďže celková hodnota platby prevyšuje sumu 5 000 eur, nemôže žiadnu splátku uhradiť v hotovosti.

Príklad č. 15
Slovenský podnikateľský subjekt uzatvorí zmluvu na dodávku tovaru v hodnote 10 000 eur, pričom je povinný uhradiť zálohu v sume 4 000 eur.
Pretože celková hodnota platby prevyšuje 5 000 eur, nemôže byť ani záloha uhradená v hotovosti.

Príklad č. 16
Obchodná spoločnosť uzatvorila nájomnú zmluvu na kancelárske priestory s fyzickou osobou nepodnikateľom na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 500 eur.
Pretože hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 5 000 eur (12 x 500 = 6000), nemôže byť žiadna platba nájomného uhradená v hotovosti.

Príklad č. 17
Podnikateľ nakupuje priebežne niekoľkokrát za mesiac od toho istého predávajúceho tovar (napr. 6 x po 1000 eur), ktorý spotrebuje pri svojej podnikateľskej činnosti. Hodnota nakúpeného tovaru za mesiac presiahne 5 000 eur.
Každý samostatný nákup nepresahujúci 5 000 eur môže byť zaplatený v hotovosti, lebo sa jedná o opakované nákupy, pričom každý nákup je uzatvorený a platený osobitne na základe samostatnej objednávky (v tomto príklade sa každý nákup v hodnote 1000 eur považuje za samostatný nákup, ktorý nepresiahol 5 000 eur).

Príklad č. 18
Slovenský podnikateľ zaplatí dodávateľovi v hotovosti zálohu 1000 eur s tým, že odhadovaná cena diela je 4 900 eur. Po dokončení je však dielo vyfakturované v hodnote 5 500 eur.
Pretože cena diela prevyšuje 5 000 eur, nemala byť ani záloha zaplatená v hotovosti.
Poskytovateľ služby musí pri cene blížiacej sa k limitu 5 000 eur alebo pri reálnej možnosti prekročenia limitu voliť bezhotovostnú formu úhrady.

Príklad č. 19
Podnikateľ uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom kancelárskych priestorov na dobu neurčitú s dohodnutým mesačným nájomným 500 eur.
Keďže počas trvania tejto nájomnej zmluvy súčet platieb nájomného presiahne 5 000 eur, tak žiadna platba nájomného vyplývajúca z tejto nájomnej zmluvy nemôže byť uhradená v hotovosti.

Príklad č. 20
Obchodná spoločnosť A eviduje voči spoločnosti B pohľadávku v sume 4 000 eur a zároveň má voči spoločnosti B záväzok vo výške 7 000 eur. Spoločnosti sa dohodli na zápočte pohľadávky a záväzku a na úhrade rozdielu v sume 3 000 eur.
Táto platba nemôže byť uhradená v hotovosti, lebo suma vyplývajúca z jedného právneho vzťahu presiahla 5 000 eur.

Skok nahor

Ako sa postupuje v prípade, ak sa platba vykonáva vkladom bankoviek alebo mincí na bankový účet prijímateľa, poštovou poukážkou alebo pri prevzatí tovaru na dobierku
Na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, sa zákaz nevzťahuje.
Upozornenie: Platba platobnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti.

Príklad č. 21
Podnikateľ si objedná tovar od dodávateľa v sume 5 200 eur. Dodávateľ pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku.
Odberateľ pri prevzatí tovaru môže zaplatiť za tovar v hotovosti, pretože platbu neprevezme priamo dodávateľ, ale ide o platbu, na ktorú sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 22
Podnikateľ dodá svojmu odberateľovi tovar v hodnote 10 000 eur. V zmluve si dohodli vykonať platbu vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa.
Odberateľ môže túto platbu vykonať v hotovosti, lebo sa jedná o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa zákon nevzťahuje.

Príklad č. 23
Podnikateľ obstará tovar na dobierku, ktorú neuskutoční pošta, ale iný poskytovateľ poštových služieb v sume 5 100 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože na platby za služby vykonané podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách sa zákon nevzťahuje.

Skok nahor

Ako sa postupuje v prípade, ak je odovzdávajúci zastupovaný inou osobou
Ak odovzdávajúceho zastupuje jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, platba sa posudzuje tak, akoby ju odovzdal zastupovaný.

Príklad č. 24
Slovenský podnikateľský subjekt splnomocnil fyzickú osobu nepodnikateľa na odovzdanie platby za tovar dodávateľovi tovaru v sume 6 000 eur.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože odovzdávajúcim platby je podnikateľský subjekt a platba presahuje 5 000 eur.

Príklad č. 25
Opatrovník (notár) maloletého dieťaťa je povinný uhradiť v rámci vysporiadania dedičov na základe uznesenia o dedičstve inému dedičovi sumu 9 200 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, lebo nepresahuje sumu 15 000 eur. V tomto prípade notár ako podnikateľský subjekt podľa osobitného predpisu koná za zastupovanú osobu, ktorou je fyzická osoba nepodnikateľ.

Skok nahor

Ako sa postupuje v prípade, ak platba prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa
Ak platba medzi odovzdávajúcim a príjemcom prebieha prostredníctvom sprostredkovateľa, tento sprostredkovateľ vystupuje buď ako odovzdávajúci alebo ako príjemca. Ak je sprostredkovateľ fyzickou osobou nepodnikateľom, platba v hotovosti môže byť vykonaná do výšky 15 000 eur.
Upozornenie: Ak je sprostredkovateľom fyzická osoba podnikateľ, platba v hotovosti môže byť vykonaná iba do výšky 5 000 eur.

Príklad č. 26
Slovenský podnikateľský subjekt predá svoj tovar odberateľovi - podnikateľovi prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ. Hodnota tovaru predstavuje 8000 eur. Platbu od odberateľa prevezme sprostredkovateľ, ktorý ju vloží na bankový účet dodávateľa.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože odberateľ je podnikateľský subjekt a platba presahuje 5 000 eur.

Príklad č. 27
Fyzická osoba nepodnikateľ predá osobné motorové vozidlo za 6 000 eur fyzickej osobe nepodnikateľovi cez sprostredkovateľa, ktorým je právnická osoba.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, pretože príjemcom platby je podnikateľský subjekt (sprostredkovateľ).

Skok nahor

Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v zahraničí
Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. To znamená, že ak slovenský podnikateľský subjekt predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.
Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský podnikateľský subjekt obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 5000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.
Upozornenie: Ak k plneniu dôjde na území SR, na slovenský podnikateľský subjekt sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Príklad č. 28
Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar v Maďarsku v sume 5 200 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území Maďarska.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, lebo sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 29
Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar od maďarského dodávateľa v hodnote 6 000 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území SR.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo sa jedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 30
Slovenský podnikateľský subjekt poskytne určitú službu pre poľského odberateľa na území Poľska v hodnote 5 200 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, pretože sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 31
Slovenský podnikateľský subjekt poskytne určitú službu na území SR pre poľského odberateľa za 7 000 eur.
Platba nemôže byť uskutočnená v hotovosti ani na území SR, ani v zahraničí, pretože ide o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 32
Fyzická osoba nepodnikateľ predá osobné motorové vozidlo kupujúcemu, ktorým je česká fyzická osoba nepodnikateľ za 6 000 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či bude vykonaná na území SR alebo ČR, lebo suma nepresahuje limit 15 000 eur.

Príklad č. 33
Slovenský podnikateľ havaruje v zahraničí. Za opravu vozidla mu zahraničný subjekt vyfakturuje sumu 5 300 eur, ktorú požaduje uhradiť v hotovosti.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, lebo k plneniu došlo v zahraničí.

Skok nahor

Aké sankcie sa uložia pri porušení zákazu platby v hotovosti
Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur.
Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur.

Skok nahor

Ako sa postupuje pri platbe v hotovosti dohodnutej ešte pred 1.1.2013
Platbu v hotovosti dohodnutú pred 1.1.2013, ktorej hodnota prevyšuje zákonom stanovenú sumu, bolo možné vykonať v hotovosti do 31. marca 2013.
Upozornenie: Po 1.4.1013 už môže byť platba vykonaná iba bezhotovostne.

Príklad č. 34
Odberateľ uzatvoril s dodávateľom v decembri 2012 zmluvu na dodávku tovaru na rok 2013 v celkovej hodnote 12 000 eur. Dodávky budú realizované a zaplatené v januári 2013 a v júli 2013 po 6 000 eur.
Odberateľ mohol v januári 2013 za dodávku zaplatiť v hotovosti, ale platbu za dodávku v júli 2013 už nemôže zaplatiť v hotovosti.

Príklad č. 35
Podnikateľ obstaral tovar v roku 2012 v hodnote 20 000 eur. Z faktúry zaplatil v roku 2012 iba 18 000 eur a zvyšných 2 000 eur bude platiť po 1.4.2013.
Platba v sume 2 000 eur už nemôže byť vykonaná v hotovosti.

Skok nahor

Vypracovalo:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
máj 2013